За хармония в многообразието

Мисия на неправителствената организация

Насърчаване на гражданската инициатива и подпомагане на местните и уязвими общности чрез реализиране на инициативи и проекти за гражданско образовние, информираност, защита на човешките права и пряко участие в управлението.

Цели на организацията

Насърчаване на гражданската инициатива, подпомагане на пряката демокрация и диалога между гражданите и институциите. Реализиране на гражданско образование и правене на публични политики.  
Защита на човешките и граждански права, превенция на дискриминацията. Укрепване на гражданските мрежи и организации, на местните и уязвими общности.  
Развитие на икономическия и социален потенциал на регионите и подпомагане на местното развитие и предприемачество. Подкрепа на младежки дейности, доброволчество и солидарност между поколенията.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info